Werking

Hulpvragen ontstaan meestal via verwijzing door het Welzijnsbureau van Nieuw Gent of een andere sociale organisatie. Ook de hulpvrager zelf kan met ons contact opnemen.

We beantwoorden elke hulpvraag met een eerste huisbezoek voor een intakegesprek waarin we peilen naar de situatie en de specifieke nood van de persoon of het gezin.

Met de verkregen informatie wordt bekeken of, en welke persoonlijke hulp kan worden geboden, en wordt een buddy gekoppeld aan de hulpvrager. Voedselhulp is beschikbaar voor diegenen die niet beschikken over een minimum aan leefgeld voor voeding/kleding en wordt geboden in de vorm van een maandelijks voedselpakket wat gezamenlijk wordt aangeschaft. De waarde van de voedselpaketten hangt af van de gezinssamenstelling en is voor een alleenstaande b.v. 25 euro.

We proberen ook in te gaan op andere materiële behoeften zoals hygiëneproducten, kledij, huisraad … en voorzien voor elke hulpvraag een jaarlijks persoonlijk assistentie-budget.

Daarnaast proberen we de mensen ondersteuning te bieden in hun  sociale nood en de problemen waarmee ze worstelen op het vlak van gezondheid, financiëen, woonbehoeften, inburgering voor vreemdelingen, juridische problemen, relaties …  In de meeste gevallen gebeurt dit via doorverwijzing naar en overleg met professionele diensten.

Tenslotte nemen we initiatieven om onze doelgroep vrijblijvend te betrekken bij ontspanningsactiviteiten, culturele en maatschappelijke integratie en participatie. Hiervoor zijn we ook erkend door de Dienst Cultuurparticipatie van de stad Gent.

De situatie wordt regelmatig geëvalueerd en de (materiële) hulpverlening wordt in overleg beëindigd als ze niet meer noodzakelijk is.

Tenslotte bieden wij in onze locatie ook een ontmoetingsruimte voor de doelgroep en het organiseren van activiteiten.